ارتش سوریه روستای شریمه و مزارع اطراف آن را در جنوب دیرحافر آزاد کردند .