نیروهای داعش در حمله سراسری به روستاهای مبعوجه و عقارب الصافیه در شرق سلمیه برای ساعاتی موفق شدند کنترل این روستاهای با جمعیت غالب علوی را در اختیار بگیرند و در جنایتی هولناک ۴۷ نفر از اهالی عقارب الصافیه (غالبا غیرنظامی ها و شامل ۱۵ کودک) را در شمال روستا به شهادت برسانند و بیش از ۱۰۰ نفر را مجروح کنند. نیروهای ارتش و دفاع وطنی ساعاتی بعد در پاتکی سنگین موفق به بازپس گیری دو روستا و تمام نقاط از دست رفته شدند. جنازه های زیادی از دواعش داخل روستاها و در اطراف آن روی زمین مانده است.