طبق آخرین آخبار بیش از 163 داعشی فقط در شرق فلوجه کشته شدند و بیش از 190 مین و بمب های کار گذاشته غیر فعال شد.