شایعاتی در فضای مجازی و صفحات اجتماعی مخالفین و گاه موافقین منتشر شده که خبر از کشته شدن سهیل حسن در ریف درعا دارد ... در حالی که این شایعات بی اساس بوده و سهیل حسن در سلامت کامل به سر میبرد..

چنین شایعاتی در گذشته نیز مطرح میشده

10623608_397900163693230_543922501283069