شاهزاده راس الخیمه رو که یادتونه در عدن عکساشو گذاشتم.

شایعه هم شده بود که در اصابت توشکا کشته یا مجروح شده!

اینم عکس جدیدش روی تخت بیمارستان که تایید میکنه مجروحیتش رو.