سیاست زمین سوخته پیش گرفته شده توسط عربستان در یمن، حتی از کوچکترین واحدهای صنعتی هم نمیگذره..

واقعا این مرغ ها چه نقشی در عملیات نظامی دارن؟! آیا عاقلانست که حوثی ها در مرغ داری هایی که صدها کیلومتر با مناطق درگیری فاصله دارن تجمع کنن؟