سقوط خمپاره ی مسلحین در محیط المهاجرین والروضة ی دمشق

مادامی که کل حومه ی دمشق از لوث وجود مسلحین پاکسازی نشه ، شاهد این صحنه ها خواهیم بود.