سه سال پیش در چنین روزی مسلحین جبهه النصره و داعش، تنها چند هفته پیش از شروع درگیری بین داعش و بدنه مسلحین (در 18 سپتامبر 2013) به روستاهای نبی نبهان، بلوطة، الحمبوشیه، بارودة، نباته، بیت الشکوحی، ستربه، نبی شعیا، عرامو و برمسه در ریف لاذقیه یورش بردند و با کشتار 190 نفر از اهالی (برخی به شیوه ذبح) و ربودن 120 نفر دیگر که همگی از زنان و کودکان بودند، جنایت هولناکی را رقم زدند.