راکت دو مرحله ایی ضد زره مورد استفاده مخالفین در مورک . این مدل رو فکر کنم ایران وسودان تولید میکنند.

Aminor