کردهای آواره شده از کوبانی در مرزهای ترکیه و ادامه درگیری های مرزی ترکیه با اکراد ...