ارتش سوریه در ادامه پیشروی در ریف حماه شمالی موفق شد روستاهای جُبین، حصرایا و ابو رعیده در غرب لطامنه رو تصرف کنه، درحال حاضر هم در حال کوبیدن زکاه و اربعین با بشکه های انفجاری هست.

در صورت تصرف زکاه که روستای استراتژیکی بین لطامنه و کفرزیتا هست نیمی از راه برای تصرف لطامنه و کفرزیتا پیموده خواهد شد.چرا که لطامنه از جنوب و غرب به طور کامل به محاصره در میاد.

منبع پیج فعال سوری