گردانهای جبهه اسلامی با پیشروی در سه جبهه در اطراف منطقه تاریخی شهر حلب  می روند تا نیروهای ارتش را در این مناطق به محاصره کامل خودشان در بیاورند

مخالفین به آرامی به سمت مناطق غربی حلب در حال پیش روی اند