این تصویر برای دو روز پیشه ... امروز که 21 سپتامبره مناطق بیشتری از دست رفته ...

ولی خب اطلاعاتی روی نقشه هست که خالی از لطف نیست.