آخرین موقعیت نیروهای درگیر در عملیات ارتش سوریه در منطقه عدرا در شمال شرق دمشق

ارتش سوریه فشارها بر منطقه غوطه شرقی را افزایش داده است

amirarsalankhan