یک فرد انتحاری که گفته میشه به احتمال زیاد از اعضای جبهه النصره بوده ؛ در نیمه شب یکشنبه خودش رو بهمراه ماشین بمب گذاری شده در حوش بیت زیدان نزدیک سلمیه منفجر کرد .

بر اثر این انفجار دو شهروند شهید و تعدادی دیگر از مردم و دفاع وطنی زخمی شدند ...