• عاجل - حمص - الوطن  : تفجیر ارهابی فی حی الزهراء بمدینة حمص والحصیلة الاولیة 13 شهید واکثر من 22  جریح بینهم اطفال فی حال الخطر  واضرار مادیة کبیرة  فی المنازل والمحلات

تروریستی تکفیری خودش را در منطقه ی الزهرا ی شهر حمص منفجر کرد که در آمار اولیه 13 شهید و 22 زخمی مشاهده میشود ...

در بین زخمی ها تعدادی کودک نیز هستند که وضعی مناسبی ندارند .. خسارات مادی زیادی نیز به منازل و محله وارد شده استماشین انتحاری مزدا 929 بوده است.

لعنت خدا بر قوم جاهل ظالم