داعش از مقرهاش در حومه ی شمالی حمص عقب نشینی کرد و نیروهاش رو به سمت حومه ی شرقی حمص حرکت داد ...
گفته میشه این عقب نشینی به دستور البغدادی انجام شده.
این عقب نشینی به سمت شرق و همزمانیش با هجوم به نزدیکی اثریا خیلی مشکوکه ..