مسلحین از آغاز عملیاتی به نام نهروان الشام و ایجاد اتاق جنگ مشترک به منظور بازپسگیری مناطقی که در شمال حلب بدست داعش افتاده خبر دادند ...