خود مخالفین گفتن ارتش بر بخشهای زیادی از شهرک حتیه الجرش و مزارع اطراف اون تسلط یافته

aminor