دیروز در شهر باب استان حلب تعدادی از نیروهای جیش الحر با اعلام توبه به داعش پیوستند .........