البته پخشش امروز بوده و این حمله دیروز صورت گرفته ...