سرهای سر به نیزه سلام ...

.

نه ...

.

.

.

خورشیدهای سر به نیزه سلام ..........