بیش از نصف مردم یمن با انصارالله هستن و عربستان محکوم به شکست است.