عکس سردار سلیمانی در عراق

گفته میشه مربوط به آزادسازی آمرلی هست ...