امروز سی و چهارمین سال کشتار مردم فلسطین در صبرا و شتیلا است. جایی که چند هزار نفر به خاک و خون کشیده شدند و فریادشان بعد از سه دهه هنوز در حلقوم ها مانده است.
یاد کنیم از شهدای این جنایت و لعنت بفرستیم بر جانیان مدعی حقوق بشر همچون اسرائیل و آمریکا .

جنایت صبرا و  شتیلا بین روزهای 16 تا 18 سپتامبر 1982 (25 تا 27 شهریور 1361) توسط فالانژها در منطقه تحت کنترل اسراییل در غرب بیروت صورت گرفت ..