قسمتهایی از برج المعلمین جوبر توسط ارتش منفجر شد

برج المعلمین یکی از نقاط استراتژیک جوبر بحساب میاد

به دو دلیل

اشراف مناسب بروی محله ی مهم عباسیین دمشق و اشراف کامل بروی خود جوبر .

 

همواره این ساختمان خط تماس و محل درگیریهای مداوم دو طرف بوده و هست .

امروز ارتش سوریه تونلی که زیرش حفر شده بود رو منفجر کرد .

jobar_moalemin.jpg