بنابه دستور مقامات عراقی از 29 اکتبر تا اربعین زوار عتبات مقدسه نیاز به ویزا ندارند ...

به به

البته نکته ی قابل توجه استفاده از نام جعلی خلیج عربی بجای خلیج فارس در نامه ی رسمی اداری عراق است !!!