شهید راه عشق و عقیده مهدی صابری
از بچه های گل لشکر فاطمیون