رژه ی پیک آپ طرفداران داعش در درنای لیبی ... raised_eyebrow

لیبی هم بدجور درگیره ..

EP6yzjz_copy.jpg

5hc3Vzv_copy.jpg

thumb_Qngcges_copy.jpg  thumb_yNhVJJm_copy.jpg  thumb_Eny5ofQ_copy.jpg  thumb_mqMe3XK_copy.jpg

285jqyM_copy.jpg

khAWSKM_copy.jpg

thumb_GnqC9ki_copy.jpg  thumb_bvgj11I_copy.jpg  thumb_2fV8aH1_copy.jpg