رویکرد مشمئز کننده ی رسانه های مطرح غربی و عربی به انفجارهای تروریستی طرطوس و جبله که جان دستکم ١٢٠ غیر نظامی (شامل آوارگان جنگی) را گرفت.

اکثر این رسانه ها با عنوان کردن شهرهای طرطوس و جبله به عنوان پایگاهها و قلعه های اسد! علاوه بر زیر پا گذاشتن اصول حرفه ای خبرنگاری و حداقل بیطرفی تلاش کردند بر وجه تروریستی و ضد انسانی این حملات سرپوش بگذارند.

رویکرد دوگانه و مزورانه این رسانه ها در پوشش تلفات غیر نظامی در حملات متقابل حلب، سانسور کردن تلفات غیرنظامی در مناطق تحت کنترل دولت (در حالیکه تلفات غیر نظامی بیشتری نسبت به مناطق شرقی شهر حلب داشت)، به خوبی بیانگر استفاده ابزاری سیاسی رسانه های جریان غالب در باب حقوق بشر است.