روند جذب اعضا از ‫‏اروپا‬ و ‫آفریقا‬ و ‫‏آسیا‬ و حتی ‫‏استرالیا‬ همچنان با همان شدت و حدت قبل دنبال می شود. این واقعیت حاکی از آن است که داعش همچنان استراتژی جذب نیرو و افزایش گستره حوزه نفوذ خود را در دستور کار خود دارد.
- علی رغم حجم گسترده تبلیغات منفی علیه داعش، واقعیت آن است که روند جذب نیرو در اروپا توقف یا کاهش چندانی نداشته است. طبق گزارش آماری که اخیرا منابع اروپایی منتشر کردند اخیرا روند پیوستن نیرو از ‫#‏فرانسه‬ و ‫‏آلمان‬ به داعش افزایش داشته است.
- همه این موارد در شرایطی است که داعش به اشکال مختلف (ترور، بمباران، اعدام، انصراف و..) نیمی از رهبران و فرماندهان تاریخی و شخصیات کاریزماتیک خود را از دست داده است.
- اینکه داعش به بازتعریف ایدئولوژیک خود روی آورده و نگاهی فراطائفه ای را در تبلیغاتش در پیش گرفته، حاکی از یک واقعیت است. اینکه فراتر از ‫‏عراق‬ و ‫‏سوریه‬، داعش اکنون به شدت به ‫افغانستان‬، ‫‏یمن‬، ‫‏نیجریه‬ و حتی آسیای میانه و شرق آسیا فکر می کند.


‫محمدرضا عشوری‬