شیخ هانی البناء از روحانیون برجسته بحرینی در هنگام ملاقات با فرزند بازداشت شده ی خود بازداشت شد !