روستای الصراری در مناطق کوهستانی استان تعز در مدیریت صبر المو‍ادم  واقع شده اکنون بیش از یک سال است ،علی رغم عدم حضور نیروهای ارتش و انصار الله در آن در محاصره ی همه جانبه ی مزدوران هادی قراردارد.
پس از آنکه مردم این روستا به مزدوران هادی اجازه ی ورود به روستایشان را ندادندنیروهای مزدور با تمام قوا به آن حمله کردن اما پایمردی مردمانش موفق به تصرف آن نشدند،بنابراین اقدام به محاصره روستا نموده و مردم بی دفاع را  آماج حملات خمپاره ای و توپخانه قرار دادند،اما اکنون با گذشت یکسال سه ماه از این محاصره  انسانی در این  روستا ،بحرانی شده  بنابراین کمیته ی ملی یمن (متشکل از انصار الله و حزب الموتمر ) طی نامه ای به سازمان ملل خواستار رفع حصر از این روستای غیر نظامی شدند .