روز ۲۲می سالروز اتحاد یمن بود ، مردم جمهوری یمن که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  از اتحاد دو کشور یمن جنوبی و یمن شمالی پدید آمد ،در یک سال گذشته شرایط سختی را سپری کردند ،تهاجم بیرحمانه و شبیخون وار جنگنده های سعودی از یک سو و جنگ خانمان سوز داخلی از سوی دیگر طاقت همه را طاق کرده ،
هر چند اینروز ها در سایه ی فشار بین المللی و خستگی دو طرف از جنگ فرسایشی آتش بس برقرار شده و مردم اندکی روی خوش دیده اند .
اما پافشاری سیاسیون بر مواضعشان و عدم ابتکار عمل در مذاکرات ،تا چند روز پیش اغلب کارشناسان را به این نتیجه رسانده بود که بار دیگر یمن تجزیه خواهد شد.اما روز 22 می اتفاق خاصی درباره استقلال جنوب نیفتاد.و با وجود بیانیه حراک مبنی بر اینکه آنها در حال آماده سازی مقدمات استقلال جنوب هستند ،اما بیشتر بازیگران مهم ضمن تبریک سالروز اتحاد دو یمن بر ادامه ی این اتحاد تاکید کردند .و اکنون همه چشم به مذا کرات کویت دوخته اند،
با این شرایط هر طرف که مذاکرات را ترک کند خودش را در مقابل شورای امنیت قرار داده و به همین خاطر نمایندگان هادی که جلسه ی مذاکرات را ترک کرده بودند مجبور شدند دوباره برگردند.

از شرایط کنونی اینطور برداشت می شود که بازیگران جهانی نمی خواهند عربستان در یمن یکه تازی کند و فعال مایشاء باشد این برای انصارالله فرصت هست. اما تهدیدی هم برای انصارالله در بر دارد که در مذاکرات، نسخه ای از طرف شورای امنیت برای یمن به همه (از جمله انصارالله) تحمیل شود که منافع انصارالله را محقق نکند.

بنابراین اکنون جنگ انصار الله جنگ تبلیغاتی و رسانه ای برای اثبات حقانیت و یا دست کم حسن نیت خود در مقابل منصور هادی است.