روحانی :

همه قبول دارند امنیت و مبارزه با تروریسم راهی جز حضور ایران ندارد.

برای امنیت سوریه، عراق و یمن حاضرم با هر کسی حرف بزنم.