حکیم هنگام ملاقات حضرت آقا در بیمارستان : دیروز در مجلس(عراق) همه نگران حال شما بودند.

alen