در صورت پیروزی رفراندوم، این برخی از تغییراتی است که قرار است در قانون ترکیه اعمال شود؛ عملا گامی بزرگ به سمت دیکتاتوری، خصوصا به نفع احزابی همچون عدالت و توسعه و شخص اردوغان