در یک جمله :عملیات رص الصفوف مسلحین که در جوبر توسط گروههایی مانند جند العاصمه ، فیلق الرحمن ، جیش الاسلام ، اجناد شام ، جند الاصاله و جبهه النصره کلید خورد نتیجه ای نداشت جز تلفات بیشتر برای مسلحین و تقویت روحیه ی مردان ارتش در جوبر .

والسلام .