ارسال این کمک ها در چارچوب توافق صلح زبدانی-مضایا ، فوعه-کفریا صورت گرفت . با توجه به حساسیت این منطقه و تاخیر در ارسال کمک ها چنین کمکهای گهگاه مشکل خاصی از مردم فوعه کفریا کم نمیکند .