امروز صبح نیروهای مقاومت زیر آتش سنگین پشتیبانی موفق شدند روستای مهم (و برای ما حیثیتی) رتیان رو آزاد کنند .
البته صدای درگیرها از حومه ی رتیان شنیده میشه و اینها درگیریهای باقی مانده ی تروریستها هستند که در حال عقب نشینی به حیان و بیانون اند .
همزمان مایر در شمال نبل و الزهرا بشدت زیر آتش هست و هنوز پیشروی زمینی محسوس به سمت مایر صورت نگرفته ..
کردها هم گستره ی سیطره خودشان در شمال مایر رو به مزارع بابلی رساندند .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/dfed/6r2rpcbxkd9z9m2zg.jpg