انصارالله وارد ربوعه شده و طی درگیری با نیروهای عربستانی، کنترل شهر رو در دست گرفتند.

ربوعه مدام بین طرفین دست به دست میشه .