ارتش سوریه روستاهای جیعه، خربة الذیب، جب الحمام، جب السلطان، زعروره، مشیرفه، جب الخفی را آزاد کرد .
ارتش سوریه به نیروهای SDF رسیدند و راه مسلحین ترکیه به مناطق جنوبی تر بسته شد .