اگر از سرهایمان کوه ها بسازند هرگز در کتاب های تاریخ نخواهند خواند امام خامنه ای تنها ماند ....