امروز صبح بود که این گروه ها موفق به شکست محاصره مارع شدن.