سرانجام با ورود ارتش سوریه به دیرحافر، این شهر  مهم در شرق حلب آزاد شد .