ایجاد طوق امنیتی در محورهای اطراف فرودگاه ...
هنوز فرودگاه دیرالزور پا برجاست .