شهید مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد نظامی حزب الله به تازگی در سوریه به شهادت رسید.