پس از مشخص شدن نتایج انتخابات اعتراضات گسترده در این شهر ادامه داره.

تقریبا روزی نیست که این شهر و البته برخی شهرها و روستاهای کرد نشین ترکیه شاهد تیر اندازی متقابل نباشن..