دیروز شاهد تیترها و تحلیل های مختلفی نسبت به دیدار امیر کویت و مقامات ایران در سازمان ملل بودیم.

دیروز و با ورود دکتر روحانی به مقر، امیر کویت به صندلی ایران اومد و با روحانی، حال و احوال کرد.بعدش هم ظریف برای کمی گفت و گو پیش امیر کویت رفت.

همونطور هم که مشخصه فضا دوستانه بوده.