مقاله ی زیر یکی از مقاله های خوب در مورد یمن هست و مطالب بسیار مفیدی در لابلای سطرهاش گنجانده شده ؛ پیشنهاد میکنم مطالعه بفرمایید :

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/490623/%D8%AF%DA%98-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DB%8C%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1